Lid worden

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Privacybeleid

De Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs en haar ondersteunende bedrijfsbureau NVIA Support zijn vanuit de wet Algemene Verordening Gevenbescherming verplicht om betrokkenen te informeren over de manier waarop de vereniging omgaat met persoonsgegevens. De verwerkingen van deze gegevens zijn vastgelegd in het verwerkingsregister van de vereniging.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Wij maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
  • u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Organisatie

De Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs en haar ondersteunende bedrijfsbureau NVIA Support met als contactpersoon de heer L.M.J. van Maaren, verwerkt persoongegevens om haar taken uit te kunnen uitvoeren voeren.

De NVIA is een beroepsvereniging die een leden- en financiële administratie voert. Zij besteedt haar werkzaamheden uit aan haar bedrijfsbureau NVIA Support met als contactpersoon de heer L.M.J. van Maaren.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

De NVIA verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van:

  1. De uitvoering of de totstandkoming van een overeenkomst (lidmaatschap) met de betrokkene (het lid).
  2. De fiscale verplichtingen (waaronder de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).
  3. Het versturen van nieuwsbrieven en andere informatiebulletins aan leden en niet-leden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De bewaartermijn van persoonsgegevens van leden bedraagt 2 jaar vanaf het moment van beëindiging lidmaatschap.

De bewaartermijn van persoonsgegevens die betrekking hebben op het lidmaatschap en de verschuldigde contributie worden ten behoeve van fiscale verplichtingen 7 jaar bewaard.

Meer informatie over de persoonsgegevens die per activiteit worden bewaard, zijn te vinden in het register van de NVIA.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens van leden worden door de NVIA verstrekt aan NVIA Support om deze partij in staat te stellen de ledenadministratie te voeren, vragen van leden te beantwoorden en facturen te kunnen verzenden.

Persoonsgegevens die op de facturen van de NVIA worden afgedrukt worden daarnaast ter beschikking gesteld aan de accountant van de NVIA. Deze gegevens worden in verband met de fiscale bewaartermijn 7 jaar bewaard.

Intrekking toestemming verwerking en inzage, correctie en verwijdering

Betrokkenen kunnen een gegeven toestemming voor een verwerking van hun persoonsgegevens op ieder moment intrekken, dit kan via info@nvia.nl. Betrokkenen kunnen een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering van persoonsgegevens en hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering van persoonsgegevens kunnen gestuurd worden naar info@nvia.nl.

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, dan zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

 

Register van verwerkingsactiviteiten

Inleiding

Het register van verwerkingsactiviteiten  van de NVIA bevat informatie over de persoonsgegevens die de NVIA verwerkt. De NVIA stelt zelf het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vast.

Organisatie

De Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs en haar ondersteunende bedrijfsbureau NVIA Support met als contactpersoon de heer L.M.J. van Maaren, verwerkt persoongegevens om haar taken uit te kunnen uitvoeren voeren.

De NVIA is een beroepsvereniging die een leden- en financiële administratie voert. Zij besteedt haar werkzaamheden uit aan haar bedrijfsbureau NVIA Support met als contactpersoon de heer L.M.J. van Maaren.

Grondslag

De NVIA verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering of de totstandkoming van een overeenkomst (lidmaatschap) met de betrokkene (het lid). Ten behoeve van de omzetbelasting en andere fiscale verplichtingen (waaronder de fiscale bewaarplicht van 7 jaar) verwerkt de NVIA persoonsgegevens. Tenslotte worden persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven en andere informatiebulletins aan leden .

Register

NVIA support treedt namens de NVIA op als verwerker. NVIA Support heeft daarmee volledig inzicht in de in het register opgenomen persoonsgegevens. Met NVIA Support heeft de NVIA vereniging een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.

 

Contact

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:     06 421 333 79 (Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16:00 uur)

E-mail:            Via het contactformulier op onze website of een mailbericht naar info@nvia.nl