Lid worden

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Seminar: Wat zijn de gevolgen van de nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte?

 

                              ​


Aanmelden voor dit seminar is helaas niet meer mogelijk omdat alle zitplaatsen bezet zijn.  

Algemene gegevens

 • Datum: maandag 4 februari 2019
 • Tijdstip: 13:30 - 18:00
 • Locatie: Nationale-Nederlanden, Pr. Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag
 • Prijs: Voor leden van de NVIA is deze bijeenkomst gratis. Voor niet-NVIA leden, bedragen de kosten € 125,- (excl. btw). Voor leden aangesloten bij Oval bedragen de kosten € 100,- (excl. btw). Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u bij de aanmelding in het vakje ‘kostenplaats’ te vermelden: lid van Oval. U geeft daarmee akkoord dat de NVIA uw lidmaatschap mag controleren bij Oval. Voor leden aangesloten bij Adfiz worden er geen kosten in rekening gebracht. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u bij de aanmelding in het vakje ‘kostenplaats’ te vermelden: lid van Adfiz. U geeft daarmee akkoord dat de NVIA uw lidmaatschap mag controleren bij Adfiz. Iedere deelnemer ontvangt na afloop digitaal een bewijs van deelname aan dit seminar. De deelnamekosten worden in rekening gebracht als u zich aangemeld heeft en u zich na 1 februari zonder goede reden afmeldt of niet verschijnt. E facturatie van deelnamekosten is in dat verband ook van toepassing voor leden van de NVIA, Oval of Adfiz.
 • Bijlage: Bekijk de bijlage

Algemeen

Minister Koolmees van SZW heeft met MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland, het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt over een pakket maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Het pakket sluit volgens de minister beter aan bij de behoeften van vooral kleine werkgevers.

Het pakket moet leiden tot het aannemen van meer vast personeel. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1-1-2020
 • Een premiekorting op de loondoorbetalingskosten voor met name kleine werkgevers per 2021
 • Het medisch advies van de bedrijfsarts wordt bij de RIV-toets leidend per 1-1-2021
 • De toetsing door het UWV wordt transparanter
 • De rol van de werknemer wordt groter bij tweedespoortrajecten.

Het onderwerp

De rol van de zieke werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode wordt verstevigd, doordat hij in het plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie zijn visie op het re-integratietraject moet geven. Dit leidt volgens de minister tot een grotere betrokkenheid van zowel werknemer als werkgever bij het re-integratieproces.

 • Er komt een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020, waardoor kleine werkgevers optimaal ontzorgd worden. Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
 • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro op jaarbasis, waar met name de kleine werkgevers van profiteren.
 • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend. Op basis van dit advies richten werkgever en werknemer het re-integratietraject in. Als werkgever en werknemer de inspanningen hebben verricht die passend zijn bij dit medisch advies mag UWV geen loonsanctie opleggen.
 • De minister wil dat het voor kleine werkgevers helderder wordt waar UWV hen op beoordeelt bij de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets). Hierover gaat de minister in gesprek met UWV.
 • Werkgevers krijgen meer duidelijkheid over de inzet van tweede spoor en kunnen dan samen met de medewerker een plan maken. Daarbij krijgt de werknemer een grotere rol. Ook gaat de minister ruimte bieden voor experimenten tweede spoor die kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever.
 • De minister ziet ruimte om cao-afspraken te beperken waarbij de wettelijk loondoorbetalingsverplichting wordt aangevuld tot vrijwel het volledige salaris.

Ook zal hij in overleg met werkgevers, werknemers en andere relevante stakeholders uiterlijk per 2021 experimenten starten die als doel hebben inzichtelijk te maken wat wel en wat niet werkt in de verplichting tot tweede spoor re-integratie. Te denken valt bijvoorbeeld aan het eerder inzetten van de no-risk-polis. Als blijkt dat een experiment succesvol is, kan dit leiden tot structurele wijzigingen in wet- en of regelgeving.

 

Tijdens dit seminar, dat gezamenlijk met Adfiz wordt georganiseerd, worden de maatregelen besproken door deskundige die ieder een ander aandachtsgebied hebben. De onderwerpen, gevolgen en knelpunten uit de maatregel worden tijdens het seminar behandeld. Een aantal specifieke voorbeelden van te bespreken onderwerpen zijn: 

 • Welke impact hebben de maatregelen op de stakeholders zoals werkgevers, werknemers verzekeraars, adviseurs, arbodiensten etc?
 • Hoe gaan verzekeraars invulling geven aan deze maatregelen? Komen er nieuwe producten en diensten en wat zijn de gevolgen voor de lopende verzekeringen en diensten?
 • Hoe gaat de beoordeling verlopen over het verschil van kleine en grote werkgevers en wat kunnen daarvan de gevolgen zijn?
 • Grotere transparantie UWV en RIV toets; wat gaat transparantie betekenen en hoe gaat het nieuwe traject eruit zien?  

Er worden daarnaast nog vele andere onderwerpen belicht en de paneldiscussie aan het einde van de middag biedt de spekers de gelegenheid om ook met elkaar in gesprek te gaan. 

Na afloop, rond 17:00 is er weer de mogelijkheid voor een netwerkbijeenkomst met een hapje en een drankje.

Aanmelden voor dit seminar is helaas niet meer mogelijk omdat alle zitplaatsen bezet zijn.  

Sprekers

Anneloes Goossens

Beleidssecretaris Sociale Zaken bij VNO-NCW en MKB Nederland

""

Antoine Reijnders

Beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars

""

Petra van de Goorbergh

Directeur OVAL. OVAL is de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties.

""

Kees Boer

Eigenaar Lukassen & Boer en bestuurslid NVIA

""